Postal PO Box 21, Vryburg, 8600
Physical 50 Market Street, Vryburg, 8601
Tel 053 928 4700 / 053 927 0858
Fax 053 927 2401